[1]
T S, R.C., R, M. and R, S.P. 2021. A Case study on Efficacy of Nasya karma with Karpasasthyadi thailam in the Management of Kaphavrutha Vata w.s.r Manyasthamba. International Journal of Ayurvedic Medicine. 12, 1 (Mar. 2021), 171–176. DOI:https://doi.org/10.47552/ijam.v12i1.1775.