(1)
Gavade, M. N.; Chandak, R. S. .; Sarade, P. C. .; Choudhari, D. D. Comparative Clinical Evaluation of Manjishta Churna Lepa and Jatiphala Churna Lepa in Vyanga (Melasma). IJAM 2022, 13, 651-656.