Gavade, M. N., Chandak, R. S. ., Sarade, P. C. ., & Choudhari, D. D. (2022). Comparative clinical evaluation of Manjishta churna lepa and Jatiphala churna lepa in Vyanga (Melasma). International Journal of Ayurvedic Medicine, 13(3), 651–656. https://doi.org/10.47552/ijam.v13i3.2998