SAWARKAR, G.; SAWARKAR, P.; DESAI, P. Raktamokshana - A Systemic Review. International Journal of Ayurvedic Medicine, v. 12, n. 1, p. 23-34, 31 mar. 2021.