M, Prasanna Lakshmi, Suguna Jyothy P, and Madhusudhan Rao K. 2019. “A Review on the Pramehahara Dravya of Bhavaprakash Nighantu”. International Journal of Ayurvedic Medicine 10 (2):136-40. https://doi.org/10.47552/ijam.v10i2.1268.