Mada, Avinash Reddy, Srivishnu Priya Mangu, and Ragamala KC. 2023. “Ayurvedic Management of Eka Kushta w.s.R to Psoriasis: A Case Study”. International Journal of Ayurvedic Medicine 13 (4):1108-13. https://doi.org/10.47552/ijam.v13i4.3085.