Gavade, M. N., Chandak, R. S. ., Sarade, P. C. . and Choudhari, D. D. (2022) “Comparative clinical evaluation of Manjishta churna lepa and Jatiphala churna lepa in Vyanga (Melasma)”, International Journal of Ayurvedic Medicine, 13(3), pp. 651–656. doi: 10.47552/ijam.v13i3.2998.