[1]
P. L. M, S. J. P, and M. R. K, “A review on the Pramehahara dravya of Bhavaprakash nighantu”, IJAM, vol. 10, no. 2, pp. 136–140, Jul. 2019.