[1]
M. N. Gavade, R. S. . Chandak, P. C. . Sarade, and D. D. Choudhari, “Comparative clinical evaluation of Manjishta churna lepa and Jatiphala churna lepa in Vyanga (Melasma)”, IJAM, vol. 13, no. 3, pp. 651–656, Oct. 2022.