M, P. L., S. J. P, and M. R. K. “A Review on the Pramehahara Dravya of Bhavaprakash Nighantu”. International Journal of Ayurvedic Medicine, vol. 10, no. 2, July 2019, pp. 136-40, doi:10.47552/ijam.v10i2.1268.